Glas in lood

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Edelglas: Toegepaste kunst in glas

ALGEMENE VOORWAARDEN EDELGLAS TEN BEHOEVE VAN TOEGEPASTE KUNST EN AMBACHT IN GLAS

Kunstenaar Maarten Arend Brons, h.o.d.n. Edelglas, gevestigd te Mijdrecht, (verder te noemen “Edelglas”) maakt in opdracht exclusieve ontwerpen van glas. Daarnaast restaureert Edelglas op ambachtelijke wijze glas, ramen, deuren en andere glasobjecten. In deze Algemene Voorwaarden zijn ten behoeve van laatstgenoemden Opdrachtgevers aanvullende en afwijkende bepalingen opgenomen.
Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en prijsopgaven gedaan door Edelglas.

1.2 Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Bij een eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van deze voorwaarden en de gesloten overeenkomst, prevaleren de bepalingen

uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 2: Duur

2.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het kunstproject (ontwerp, uitvoering en plaatsing van het glaskunstwerk) en zal derhalve van rechtswege eindigen wanneer project is geëindigd.

2.2 Voor de duur van het project wordt door Edelglas een richttijd gegeven. Indien er sprake is van een te verwachte afwijking van de richttijd, dan zal Edelglas dit zo spoedig mogelijk daarvan aan Opdrachtgever melden. Een richttijd is nooit een fatale termijn.

2.3 Ieder der Partijen kan deze overeenkomst opzeggen. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief. Indien opzegging wordt gedaan door Opdrachtgever, dan vergoedt deze de gemaakte kosten van Edelglas ten behoeve van de opdracht en gederfde winst.

2.4 Ieder der Partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te zeggen, indien: a. de andere partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt; b. de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd; c. de onderneming van de wederpartij wordt gestaakt of wordt geliquideerd; d. op een omvangrijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd.

2.5 Dit artikel laat ontbinding op grond van de wet onverlet.

Artikel 3: Werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het glaskunstwerk.

3.1 De in het kader van deze overeenkomst door Edelglas uit te voeren opdracht wordt in drie fases uitgevoerd, te weten de ontwerp-, uitvoerings- en de plaatsingsfase. 3.2 In de ontwerpfase geeft Opdrachtgever ter voorbereiding van het ontwerp aan wat zijn wensen zijn. Wanneer wensen van Opdrachtgever aan Edelglas duidelijk zijn zal Edelglas een grove schatting maken van het aantal uren dat de ontwerp- en uitvoeringsfase zal gaan duren. Opdrachtgever geeft hiervoor een schriftelijk akkoord, waarna Edelglas tot uitvoering van het conceptontwerp zal overgaan. De kosten voor de plaatsing worden separaat in rekening gebracht.

3.3 Na schriftelijke goedkeuring van het definitieve ontwerp legt Edelglas de technische aspecten vast. De technische outillage bestaan uit afzonderlijke of gecombineerde technieken, waaronder glas-in-lood, zandstralen, diepstralen, originele etstechniek, brandschilderen, koud schilderen, harstechniek, smelten, verlijming, buigen van glas, lagen of harden van glas, plaatsen van isolatieglas en glas in combinatie met andere materialen. De schetsontwerpen, uitvoeringstekeningen en glasmonsters blijven eigendom van Edelglas en mogen zonder schriftelijke toestemming van Edelglas niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

3.4 In de uitvoeringsfase wordt door Edelglas het glaskunstwerk gemaakt. Edelglas heeft te allen tijde het recht om van het definitief ontwerp af te wijken vanwege technische of kunstzinnige redenen. Bij fundamentele wijzigingen brengt Edelglas Opdrachtgever hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte. Wijzigingen tijdens uitvoering van Opdrachtgever is Edelglas niet verplicht om op te volgen. Doorgevoerde wijzigingen van Opdrachtgever tijdens uitvoering worden schriftelijk overeengekomen.

3.5 In de plaatsingsfase wordt het glaskunstwerk op de door Opdrachtgever bepaalde locatie geplaatst. Opdrachtgever draagt zorg voor de mogelijkheid hiertoe. Opdrachtgever kan ook de plaatsing op eigen verantwoordelijkheid en kosten door derden laten verrichten.

Artikel 4: Onafhankelijkheid

4.1 Edelglas vervult zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden hij het aangenomen kunstwerk uitvoert. 4.2 Edelglas is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn, indien hierdoor de richtdatum van oplevering niet onredelijk uitgesteld wordt.

2
Artikel 5: Richtprijs of werken in regie

5.1 Bij het werken met een richtprijs kan Edelglas slechts een schatting maken van de eindprijs. De uiteindelijke prijs wijkt nooit meer dan 15 procent af van deze gegeven richtprijs, tenzij Edelglas Opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor een hoger bedrag.

5.2 Bij het werken in regie werkt Edelglas tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Materialen worden door Opdrachtgever betaald in overleg. De eindprijs staat niet vast. Edelglas stuurt Opdrachtgever in dat geval een gespecificeerde opgave van het aantal gewerkte uren en de materiaalkosten. Tekenmateriaal, reistijd -, en kosten, waaronder parkeerkosten behoren tot de ontwerp- resp. uitvoeringskosten en worden separaat aan Opdrachtgever gedeclareerd.

5.3 Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 De kosten – waaronder die van overheidswege aan Edelglas opgelegd, zoals belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten – kunnen tijdens de fasen wijzigen wegens veranderde en onvoorziene omstandigheden. Indien dit het geval is zal Edelglas dit zo spoedig mogelijk met Opdrachtgever bespreken en schriftelijk vastleggen. Art. 15 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
5.5 Opdrachtgever zal alle facturen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan voldoen door betaling op een door Edelglas aan te geven bankrekeningnummer. Wanneer binnen deze termijn niet danwel niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling daartoe in verzuim en aan Edelglas de wettelijke rente verschuldigd. Tevens dient in dat geval de opdrachtgever aan Edelglas te voldoen alle redelijke kosten ter verkrijging tot voldoening van de vordering in en buiten rechte, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen zijn gesteld op minimaal 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.
5.6 Indien het factuurbedrag niet binnen de in punt 5.5 gestelde termijn op rekeningnummer van Edelglas is bijgeschreven
is Edelglas bevoegd zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten.
5.7 Reclames met betrekking tot de door Edelglas gezonden facturen dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de facturen per aangetekende brief te geschieden.

5.8 Zo lang Opdrachtgever niet volledig aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan blijft het glaskunstwerk na levering eigendom van Edelglas. Opdrachtgever is niet bevoegd het glaskunstwerk te verkopen of anderszins te vervreemden zolang de betaling aan Edelglas niet heeft plaatsgevonden. Zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is kan Edelglas uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechte effectueren. In geval van geschil is de boekhouding van Edelglas beslissend.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Het door Edelglas te leveren glaskunstwerk voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

6.2 Edelglas draagt met betrekking tot materiaal van het glaskunstwerk het risico totdat hij het glaskunstwerk feitelijk heeft geplaatst op de door Opdrachtgever gewenste plaats of indien de plaatsing door Opdrachtgever zelf wordt uitgevoerd totdat het glaskunstwerk feitelijk is afgegeven aan Opdrachtgever.
6.3 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het glaskunstwerk
6.4 Opdrachtgever dient over een gebrek aan het kunstobject binnen bekwame tijd – in ieder geval 2 maanden – na ontdekking of wanneer opdrachtgever redelijkerwijs het gebrek had kunnen ontdekken te reclameren bij Edelglas. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Breuk van het glas is uitgesloten van garantie en is na oplevering en of plaatsing hiervan uitgesloten. Eventuele rechtsvorderingen moeten binnen 1 jaar na ontvangst door Edelglas van die tijdige schriftelijke klachtmelding aanhangig zijn gemaakt, een en ander op straffe van verval. Ook indien opdrachtgever uitdrukkelijk kwaliteitseisen of –normen heeft gesteld kan niet geklaagd worden over gebruikelijke of technisch niet te vermijden of geringe afwijkingen en verschillen. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.5 De garantie op het glaskunstwerk is afhankelijk van de door de Opdrachtgever gewenste materialen en techniek die wordt gebruikt en toegepast, alsmede het gebruik van het glaskunstwerk. Indien van een gangbare garantietermijn door Edelglas wordt afgeweken geschiedt dit schriftelijk en met redenen omkleed.
6.6 Edelglas zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Edelglas of derden voor wie hij op grond van de wet aansprakelijk te stellen is, met dien verstande dat de totale schade nimmer meer zal bedragen dan €10.000,-

Artikel 7: Ontbinding

7.1 Partijen verbinden zich jegens elkaar om de overeenkomst deugdelijk uit te voeren.

7.2 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet deugdelijk nakomt heeft Edelglas het recht om deze overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, buitengerechtelijk te ontbinden.

3

Artikel 8: Overmacht

8.1. Edelglas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Edelglas geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Edelglas niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Edelglas heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Edelglas zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3. Voor zover Edelglas ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Edelglas gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake zou zijn van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 Edelglas behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendom wet- en regelgeving.

9.2 Edelglas heeft het recht de door de uitvoering van deze overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

9.3 Edelglas is te allen tijde gerechtigd het geplaatste glaskunstwerk te fotograferen en te filmen op locatie van Opdrachtgever of alwaar het glaskunstwerk zich bevindt en dit foto- en of filmmateriaal te gebruiken voor eigen gebruik en reclamedoeleinden, voor zover er geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan derden wordt overgebracht. Opdrachtgever verplicht zich om hieraan zijn medewerking te verlenen danwel zorg te dragen dat hieraan medewerking zal worden verleend.

Artikel 10: Toepasselijk recht / geschillen

10.1 Op de overeenkomst is tussen Edelglas en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht.

10.3 Partijen zullen dan pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN UITVOERING VAN AMBACHTSWERKZAAMHEDEN

Artikel 11: Risico-overgang en – verdeling.

11.1 Indien Edelglas tevens de verplichting op zich neemt om door verkocht glas in opdracht van de Opdrachtgever te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.

11.2 Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de Opdrachtgever.

11.3 Edelglas draagt met betrekking tot het aangevoerde glas het risico, totdat het glas(-in-lood), dat wil zeggen elke (glas-in-lood)ruit afzonderlijk, in de sponningen is geplaatst. Voor zover de wederpartij enige risico – breuk, brand, diefstal etc. – door verzekering heeft gedekt, komt zodanig risico echter vanaf de aanvoer van het glas op het werk onmiddellijk voor rekening van de Opdrachtgever.

11.4 De Opdrachtgever is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door Edelglas op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en Edelglas ter zake schriftelijk te berichten. Indien de Opdrachtgever dit zonder redelijke grond nalaat wordt het werk geacht ten genoegen van de Opdrachtgever te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.

11.5 Opdrachtgever dient over een gebrek binnen bekwame tijd – in ieder geval 2 maanden – na ontdekking of wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs het gebrek had kunnen ontdekken te reclameren bij Edelglas. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 11.6 Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is Edelglas niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de Opdrachtgever. 11.7 Edelglas is van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas is niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen.
4

Artikel 12: Afmetingen, gewichten, maten en andere gegevens

12.1 Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Edelglas zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.

12.2 Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

12.3 De kosten voor het opnemen van maten, zomede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

12.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan Edelglas verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft Edelglas recht op schadeloosstelling of bijbetaling. Opdrachtgever zal nimmer kunnen verlangen dat Edelglas van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, stopverf etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen. 12.5 Bij ontwerptekeningen staat het Edelglas vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Aanvullende bepalingen inzake aansprakelijkheid

13.1 Edelglas is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of de door Edelglas ingeschakelde derden.

13.2 Edelglas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling, alsmede voor de gevolgen van het plaatsen in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

13.3 Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar Edelglas niet voor aansprakelijk gesteld kan worden. De opdrachtgever draagt het risico van breuk bij het opnieuw laten verloden van bestaand glas in lood.

13.4 Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar Edelglas niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

13.5 Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas kan Edelglas maximaal 2 jaar garantie geven met uitzondering van (schuif)deuren en draairamen. Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de Opdrachtgever.

13.6 Ondanks uiterste zorg kunnen er door de vele werkzaamheden altijd kleine krasjes en/of een pitje in het glas ontstaan, waar Edelglas niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

Artikel 14: Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

14.1 Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de Opdrachtgever voor diens rekening worden voorzien. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door Edelglas gratis gebruik kunnen worden gemaakt; Formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door Edelglas uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.

14.2 Edelglas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.

14.3 Indien aan Edelglas de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, wordt door Edelglas geen enkel risico aanvaardt, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

Artikel 15: Meer- of minderwerk

15.1 Meer- of minderwerk zal worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

15.2 Bij breuk welke in alle redelijkheid kan worden ingepast in het ontwerp worden de extra uitvoeringskosten doorberekend als meerwerk.

15.3 Indien de wederpartij wil afwijken van een bestaande tekening, worden de extra ontwerpkosten doorberekend als meerwerk.

Artikel 16: Verjaring 16.1 Vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Edelglas verjaren na verloop van 1 jaar na het ontstaan daarvan.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor <a href="https://www.edelglas.nl/cookie-informatie/">cookie informatie</a> of ons <a href="https://www.edelglas.nl/wp-content/uploads/2018/06/Privacybeleid-van-Edelglas.pdf" target="_blank">privacybeleid</a>. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten